Examining the recreation awareness and mental well-being levels of university students


Abstract views: 163 / PDF downloads: 103

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10036800

Keywords:

Awareness, well-being, recreation

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between recreational awareness and mental well-being levels of university students. The data obtained in this study, in which recreational awareness and mental well-being scales were used, were analyzed with SPSS 26 program. In this context, it was determined that the data were suitable for normal distribution and independent sample t test was used in pairwise comparisons and analysis of variance was used in the comparison of more than two groups. In cases where significant differences were found in the analysis of variance, Bonferroni test was used. In addition, Pearson correlation analysis was used to evaluate the relationship between recreational awareness and mental well-being.  As a result of this research conducted with 220 university students studying in the departments of tourism animation and tourism management at Alanya Chamber of Commerce and Industry Vocational School of Tourism, it was determined that as the recreational awareness levels of the students increased, their mental well-being levels also increased.

References

Acock, A. C., & Hurlbert, J. S. (1993). Social networks, marital status, and well being. Social Networks, 15(3), 309-334.

Andrews, F. M. & Withey, S. B. (2012). Social indicators of well-being: Americans' perceptions of life quality. Springer Science & Business Media.

Aslan, S., Ertürk, A., Arutay, Ö., Ardıç, M., & Sonkur, A. (2021). Öğretmenlerin tükenmişlik ve mental iyi oluş düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Kahta İlçesi örneği. Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 99-126.

Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (Yirmibirinci baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Duran, N. O., & Çalışkan, B. (2020). Psikolojik iyi oluş, cinsiyet, mesleki kıdem ve okuldaki görev süresinin öğretmen kültürlerarası duyarlılığını yordamadaki rolleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(1), 198-218.

Durhan, A. T. (2018). Sportif rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerde ekorekreasyonel tutum. [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi].Ulusal Tez Merkezi.

Ekinci, N. E., & Özdilek, C. (2019). Investigation of university students’ awareness of recreational activities, International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 53-66.

Fuller, T. D., Edwards, J. N., Vorakitphokatorn, S. & Sermsri, S. (2004). Gender differences in the psychological well‐being of married men and women: An Asian case. Sociological Quarterly, 45(2), 355-378.

Geven, C. (2022). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon farkındalık ve yükseköğrenim yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi].Ulusal Tez Merkezi

Gönener, A., Öztürk, A., & Yılmaz, O. (2017). Kocaeli üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin mental (psikolojik) iyi olma düzeylerinin mutluluk düzeylerine etkisi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 44-55.

Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., & Dinç, Y. (2009). Boş zaman ve rekreasyon yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Haring, M. J., Stock, W. A., & Okun, M. A. (1984). A research synthesis of gender and social class as correlates of subjective well-being. Human Relations, 37(8), 645- 657.

Hori, M. (2010). Gender differences and cultural contexts: Psychological well-being in cross-national perspective. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College.

Kabat-Zinn, J. (2013). Full catastrophe living (revised edition), using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Random House Publishing.

Keleş, Z. K. (2023). Üniversite öğrencilerinde rekreasyonel farkındalık ve yaşam doyumu ilişkisi (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi örneği). [Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi].Ulusal Tez Merkezi.

Kermen, U. (2013). Üniversite öğrencilerinin ihtiyaç doyumu ve öznel iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi].Ulusal Tez Merkezi.

Koyuncu A. (2015). Kariyer kararı yetkinlik beklentisinin yordayıcıları olarak kaygı ve öznel iyi oluş. [Yüksek Lisans Tezi. Mevlâna Üniversitesi].Ulusal Tez Merkezi

Li, C. L. & Wang, C. Y. (2012). The factors affecting life satisfaction: Recreation benefits and quality of life perspectives. Kolej Beden Eğitimi Dergisi, 14(4), 407-418.

Özen, Y. (2017). Farkında mıyız? (Bilişsel farkındalık ile psikolojik iyi oluşun içselleşmesi. Kesit Akademisi Dergisi 3(7), 167-189.

Saföz-Güven, İ. G. (2008). Fen ve genel lise öğrencilerinin cinsiyet ve sosyometrik statülerine göre öznel iyi oluş düzeyleri, genel sağlık örüntüleri ve psikolojik belirti türleri. [Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi].Ulusal Tez Merkezi.

Seligman, M.E. & Csikzentmihaly, M. (2000). Pozitive psychology: An introduction. American Psychologist. (555), 5-14.

Tabachnick, B.G. & Fidell L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth ed.). Boston: Pearson.

Telef, B. B., Uzman, E., & Ergün, E. (2013). Öğretmen adaylarında psikolojik iyi oluş ve değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi, Turkish Studies, 8 (12), 1297-1307.

Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (WEMWBS): development and UK validation. Health and Quality of life Outcomes, 5(1), 1-13.

Uluç, E. A. (2022). Psikolojik iyi oluş ve psikolojik kırılganlık arasındaki ilişki: Üniversiteler arası müsabakalarda mücadele eden sporcular örneği. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 1035-1047.

Ural, A., & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık

Wright, T. A. & Hobfoll, S. E. (2004). Commitment, psychological well-being andjob performance: An examination of conservation of resources (COR) Theory and job burnout. Journal of Business and Mangement. 9(4), 389-406.

Yüksel, E. (2023). Engelli birey eğitmenlerinin serbest zaman ilgilenimlerinin mental iyi oluşa etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi].Ulusal Tez Merkezi.

Published

10/27/2023

How to Cite

Karademir, M. B. (2023). Examining the recreation awareness and mental well-being levels of university students . Journal of ROL Sport Sciences, 879–895. https://doi.org/10.5281/zenodo.10036800