Fair play in class and sports environment from the perspective of physical education and sports teacher


Abstract views: 43 / PDF downloads: 37

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12597763

Keywords:

Fair, Lesson, Perspective, Play, Sports Environment

Abstract

In this study, by focusing on the role of physical education and sports teachers in the development of fair play, it is aimed to raise awareness by determining teachers’ practices, attitudes and knowledge levels about the concept. Phenomenological design was used in the study prepared with qualitative research method. A total of 21 physical education and sports teachers from 7 regions and 14 provincial participated in the sampling group of the study with the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods. Individual interviews were conducted with the teachers within the scope of semi-structured interview technique lasting an average of 30 minutes. Descriptive and content analysis methods were used to analyze the expressions. As a result of the analysis, Physical Education and Sports teachers express the concept of fair play in the lesson and sports environment as apologizing to the opponent by the athlete, extending a hand to the opponent as a result of any negative situation, consoling and congratulating him/her in case of success. Teachers use oral and visual expression methods in order to teach the concept to students and the reaction of the teachers to the rival team player who violated the rules during the competition varied according to various situations. In order to ensure a fair game understanding in sports environments, first of all, individuals competing on and off the field should have equal conditions in terms of facilities, materials, transportation and anthropometrics. In cases where professionalism is at the forefront, high level morale/motivation, result and target are the primary goals, while in cases where entertainment is at the forefront, fair play, healthy life and spending quality time are at the forefront.

References

Aktaş, İ. (2021). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin fair play öğretim öz-yeterliliklerinin incelenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayın No. 701169) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi].

Aybek, A. (2020). Türkiye’deki futbol süper ligi oyuncularının hakem algısının incelenmesi çalışması (Yayın No. 597508) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi].

Azevedo, L., Vidoni, C., & Dinsdale, S. (2016). Effects of fair play game strategy on moderate to vigorous physical activity in physical. Physical Educator, 73(4), 757–776

Başaran, Z., Erdoğan, R. B., Körmükçü, Y., & Adalı, H. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin fair-play anlayışlarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 9(1), 35-43.

Bilir, P. (2014). Analysis of the attitudes of students at the school of physical education and sports towards violence. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 73-82.

Brock, Sheri J., & Hastie, P. A. (2003). Students conceptions of fair play in sport education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 54(1), 1-15.

Bozdemir, O. (2017). Basketbol oynayan farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin spor ortamındaki empati becerileri ile faır play davranışları arasındaki ilişki (Yayın No. 461464) [Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi].

Boxıll, J. (2003). The Ethics of competition. In J. Boxill (Ed.), Sports ethics an anthology (pp.107-115). United Kingdom. Blackwell Publishing.

Can, Ş. (2005). Öğretme-öğrenmede ipuçları ve pekiştireçlerin rolü. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 14, 97-109.

Creswel, J. W. (2018). Qualitative inquiry & research design choosing among five approach. Sage Publications.

Çoban, B. (2008). Futbol ve toplumsal muhalefet. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26(1), 59-88.

Duran, E. ve Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerininelektronik ders kitaplarına yönelik görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-365.

Gessmann, R.(1995). Fair play-eine wichtige erziehungsaufgabe und ihre umsetzung im sportunterricht. fairness und fair play. Sankt Augustin, Academia-Verlag, 138-155.

International Fair Play Committee. (2022, 15 Aralık). What is fair play? http://www.fairplayinternational.org/fair-society.

Johnson, L. V. (2005). A fair play unit for elementary school: getting the whole school ınvolved. Teaching Elementary Physical Education, 16(3), 16-19.

Kaya, S. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin, beden eğitimi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin okul spor proğramlarındaki fair play anlayışları (Yayın No. 319943) [Yüksek Lisans tezi, Abant İzzete Baysal Üniversitesi].

Koçak, E. (2002). Erzurum ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi (Yayın No. 110273) [Yüksek Lisans tezi, Atatürk Üniversitesi].

Krippendorff, K. (2004). Content analysis. an introduction to its methodology. Sage Publication.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.

Miura, Y. (2015). Fair Play in the physical education curriculum. Lase Journal of Sport Science, 6(2), 77-91.

Neuman, W. L. (2014). Pearson new international edition social research methods: qualitative and quantitative approaches. Pearson Education Limited.

Orhun, A. (1992). Fair play okul sporunda bir eğitim ilkesidir. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Palou, P., Bermejo, J.M., Borràs, P.A., & Ponseti, F.J. (2020). Effects of an educational intervention regarding fair play on sports team coaches. Journal of Human Sport and Exercise, 15(2), 419-431.

Pehlivan, Z. (2004). Fair Play kavramının geliştirilmesinde okul sporunun yeri ve önemi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10(4), 125-129.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim (21. Baskı). Pegem Akademi.

Sezen, G. (2003). Profesyonel ve amatör futbolcuların fair play anlayışları üzerine bir araştırma (Yayın No. 138064) [Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi].

Sezen, G., & Yıldıran, İ. (2003). Profesyonel ve amatör futbolcuların fair play anlayışları. Sim Matbaacılık.

Sezen, G., & Yıldıran, İ .(2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin futbolda Fair Play’e ilişkin olumlu ve olumsuz davranışlara yaklaşımlarının incelenmesi. SporYönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi 1(2), 14-22

Sharan, B. M. (2013). Nitel Araştırma desen ve uygulamalar için bir rehber. (S. Turan, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.

Siedentop, D., Hastie, P., & Van der Mars H. (2011). Complete guide to sport education (2nd. ed.). Human Kinetics.

Simmons, P. (2011). Competent, dependable and respectful: Football refereeing as A model for communicating fairness. Ethical space: The International Journal of Communication Ethics, 8 (3/4), 33-42.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Seçkin Yayıncılık.

Tazegül, Ü. (2013). Boksörlerin motivasyon yönelimleri ve narsisizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 679-691.

Teke, E. (2018). Sporcuların kişilik özelliklerinin fair play davranışına etkisinin incelenmesi (Yayın No. 503053) [Yüksek Lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi].

Topan, A. (2011). Ortaöğretim kurumlarında okullar arası futbol müsabakalarına katılan öğrencilerin faır play anlayışlarının kulüp deneyimlerine göre incelenmesi (Yayın No. 290758) [Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi].

Umutlu, U. (2022). Fair play eğitiminin ahlaki karar alma tutumuna etkisi (Yayın No. 753717) [Yüksek Lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi].

Vidoni, C., & Ulman, J. D. (2012). The fair play game: Promoting social skills in physical education. Strategies, 25(3), 26-30.

Yıldıran, İ. (2005). Fair play eğitiminde beden eğitiminin rolü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 3-16.

Yıldız, M., & Yıldız, Ö. (2020). Futbol hakemlerinin sporun ahlaki iklimine ilişkin görüşleri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 357-378.

Whannel, G. (2008). Culture, politics and sport: Blowing the whistle, revisited. Routledge.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

06/30/2024

How to Cite

Guzel, C., & Gorgut, I. (2024). Fair play in class and sports environment from the perspective of physical education and sports teacher. Journal of ROL Sport Sciences, 5(2), 212–238. https://doi.org/10.5281/zenodo.12597763