Examination of the motivation to participate in sports and recreational benefit levels of academic staff who do sports activities as recreational activities


Abstract views: 179 / PDF downloads: 80

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10035283

Keywords:

Activity, event, motivation, recreation, sport

Abstract

In this research, 365 Academicians working at Istanbul Topkapi University, Istanbul Gelisim University, Istanbul Kultur University and Istanbul Medipol University voluntarily participated in the study. In the study, the personal information form created by the researchers in the first part was used as a data collection. It was used “Participation of Motivation Questionnaire=PMQ” to measure the motivation of academicians to participate in sports. The scale consists of thirty items and eight sub-dimensions (Achievement/Status, Physical Fitness, Team Spirit, Friends, Entertainment, Competition, Skill Development, Movement/Activity). In the third part, the “Recreation Benefit Scale” (LBS) in order to determine the benefit levels of individuals in recreational activities was used. The data were collected online by applying the survey technique. T-test and ANOVA tests were used in the analysis of the obtained data. The difference between the variables was interpreted based on the p.0.05 significance level. As a result of the findings obtained as a result of the study, it is seen that the motivation of the academicians to participate in sports is good and they have a high level of participation in sports. According to another result, in the comparison of the Gender of the academicians regarding the Incentive to Participate in Sports; It was observed that there was a significant difference in favor of male participants in the Achievement/Status sub-dimension. In the comparison of the Recreational Benefit regarding the titles of the academicians, it was observed that the mean score of the Professor participants in the Social Benefit sub-dimension was significantly higher than the Research Assistant participants (p<0,05).

References

Akgül, B., & Ertüzün, E. (2015, 4-7 Haziran). Boş zaman fayda ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri.

Altıntaş, A. (2015). Sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının ölçülmesinde optimal performans duygu durumu, güdülenme düzeyi ve hedef davranışlarının rolü. [Yayınlanmamış doktora tezi], Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Başoğlu, U. D., & Yanar, Ş. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçları ve alışkanlıklarının belirlenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 6-13.

Baysal, Ş. (2019). Okul sporlarına katılan ortaöğretim öğrencilerinin spora katılım güdüsü ve başarı motivasyonlarının incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], İbrahim Çeçen Üniversitesi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık.

Ertüzün, E., Hadi, G., & Fidan, E. (2020). Spor merkezine üye bireylerin rekreasyon fayda düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 231-244. DOI: 10.17155/omuspd.657210

Gill, D.L., Brüt, J.B., & Huddleston, S. (1983). Gençlik sporlarına katılım motivasyonu. Uluslararası spor psikolojisi dergisi, 14, 1-14.

Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., & Dinç, Y. (2003). Boş zaman ve rekreasyon yönetimi. Detay Yayıncılık (1. Baskı).

Hagger, M.S., & Chatzisarantis, N.L.D. (2011) Never the twain shall meet? Quantitative psychological researchers’ perspectives on qualitative research, Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 3:3, 266-277, DOI: 10.1080/2159676X.2011.607185

Ho, T. K. (2008). A study of leisure attitudes and benefits for senior high school students at Ping-Tung city and country in Taiwan [Unpublished doctoral dissertation], United States Sports Academy, Daphne, AL.

Kaman, M. B., Gündüz, N., & Gevat, C. (2017). Tenis sporcularının spora katılım motivasyonlarının incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(2), 65-72.

Karaküçük, SA (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel/mekansal koşulların incelenmesi: Sivas ili örneği. Sosyal Bilimler Dergisi/Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (2).

Karasar, N. (2017). Scientific research method: concepts, principles, techniques. 3A Ara.

Kocaekşi, S. (2012). Boş zaman ve rekreasyon yönetimi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayını, (2497).

Kurumlu, Y. (2014). Ankara ili Boş zaman ve rekreasyon 11. sınıf lise öğrencilerinin serbest zaman ve sportif açıdan serbest zaman faaliyetlerine katılımlarının değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış doktora tezi], Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenman ve Hareket Ana Bilim Dalı.

Küçüktopuzlu, F., Gözek, K., & Uğurlu, A. (2003). Boş zaman rekreasyon ilişkisi ve üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik bir araştırma. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 33-45.

Oyar, Z. B., Asci, F. H., Celebi, M., & Mulazimoglu, Ö. (2001). Validity and reliability of participation motivation questionnaire. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 12(2), 21-32.

Öztürk, Y. (2022). Rekreasyon fayda farkındalığı ve yaşam doyum düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13 (36), 1237-1250. DOI: 10.21076/vizyoner.1096705

Roberts, G.C., Treasure, D.C., & Conroy, DE (2007). Sporda motivasyon dinamikleri: Başarı hedeflerinin motivasyon süreçlerine etkisi. Spor Psikolojisi El Kitabı, 3-30.

Sabbağ, Ç., ve Aksoy, E. (2011). Üniversite öğrencileri ve çalışanların boş zaman etkinlikleri: Adıyaman örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 10-23.

Tan, Z. (2020). Yüksek boyutlu verilerle düzenlileştirilmiş kalibre edilmiş tahmin kullanarak tedavi etkileri için model yardımlı çıkarım. Ann. Devletçi. 48 (2), 811 – 837

Tuna, G., Polat, T., Yılmaz, Ö. Ö., Kapıcı, S., Doğan, C. S., Sağıroğlu, I., … et al. (2022). The relationship between swimming styles and Il-6 Rs1800795 polymorphism in professional swimmers. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 16(07), 444-444.

Uslu, Ö.S. (2023). Beden eğitimi öğretmenlerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımındaki fayda, serbest zaman doyumu düzeyleri ile bilişsel esneklikleri arasındaki ilişki. [Yayınlanmamış doktora tezi], Selçuk Üniversitesi.

Yanar, Ş., Kırandı, Ö., & Çimen, K. (2017). Tenisçilerde başarı motivasyonu ile optimal performans duygu durumu ilişkisinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 1(1), 69-75.

Published

10/27/2023

How to Cite

Yagci, İhsan, & Seydioglu, C. (2023). Examination of the motivation to participate in sports and recreational benefit levels of academic staff who do sports activities as recreational activities . Journal of ROL Sport Sciences, 798–813. https://doi.org/10.5281/zenodo.10035283